INDE


MAHARASHTRA, Euroschool - Prof. Savitri Iyer


 

 

 

 

SHARVIL DEEPAK GHATOLE

8 ans 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

AANYA SHAH

9 ans

 

 


 

 

 

 

 

 

 

LABONI PHALOD

9 ans

 


 

 

 

 

 

 

 

RICHA MUNDRA

9 ans

 

 


 

 

 

 

 

SAMANDRITA SARKAV

9 ans

 


 

 

 

 

 AARUSH

10 ans

 


 


 

 

 

 

 

 AARYA VISHAL ARANTE

10 ans

 


 

 

 

 

 

 

 

AHAANA SHETTY

10 ans

 


 

 

 

 

 

 

GIYA IYER

10 ans

 

 


 

 

 

 

SHIVANI 

10 ans

 

 

 PRIX DE POÉSIE   2° groupe

 

PRIZE FOR POETRY   2nd group 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

SUSHMITA JHA

10 ans

 


 

 

 

 

 

ADHIRAJ SHINGAM

11 ans

 

 


 

 

 

 

DHARSHINI K.

11 ans

 


 

 

 

 

 

NOAH

11 ans

 

 


 

 

 

 

 

 

SHUBH KHARE

11 ans

 


  

 

 


 

 

 

 

 

 VIRAJ JUNEJA

11 ans


 


 

 

 

 

 

 

 

ANUSHKA VADLAMANI

13 ans

 

 PRIX SPÉCIAL DU JURY

 

 SPECIAL JURY PRIZE


 

 

 

 

 

 

MEGHNA VISHAL DINDORKAR

13 ans

 


 

 

 

 

 RANBEER RAJA

13 ans