Inde


AHMEABAD, Hobby Centre for art 307 - Prof. Vishwanath K. Panchal,  Milin V. Panchal,    Zalak  M. Panchal


 

 

 

 

 

DWEEJ JASMINE SHAH

6 ans


 

 

 

 

 

 

HIYA MAULIN PATEL

6 ans


 

 

 

 

AARNA PRANAV SHAH

7 ans


 

 

 

 

HELLY DARSHAN SONI

7 ans 


 

 

 

 

 

HENIL MILAP SHAH

8 ans


 

 

 

 

 

YASHVI ARPIT PATEL

8 ans

 

 

2° PRIX   1° groupe

 

SECOND PRIZE  1st group 


 

 

 

 

 

AARNA HIMANSHU SONI

10 ans


 

 

 

 

DHRUVI VISHAL DOSHI

11ans


 

 

 

 

 

 

NISHI MANOJ KABRA

11ans

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SHIVAM KAMLESH SHAH

13 ans


 

 

 

 

 

SHIVAM KAMLESH SHAH

13 ans