Chine


Nanning, Guangxi - Prof. Melvyn Chuang


 

 

 

Guo Yanrui

8 ans

 


 

 

Ouyang Ninghong

7 ans


 

 

 

 

Wang Zhiwei

7 ans

 


 

 

Ou Jiahao

9 ans


 

 

 

Chu Xinrui

9 ans


 

 

 

Feng Yuyuan

7 ans


 

 

 

Liyan Siqi

8 ans


 

 

 

Lu Zixuan

8 ans


 

 

 

Li Ruitong

8 ans


 

 

 

Huang Haojie

9 ans


 

 

 

Sun Zhiyan

7,5 ans

 

 

2° Prix


 

 

 

Chen Quanye

8 ans


 

 

 

Cao Fenglin

7,5 ans


 

 

 

Han Chu

10 ans


 

 

 

Wu Yunli

10 ans


 

 

 

Song Donglin

8 ans


 

 

 

Mo Zixuan

8 ans


 

 

 

Chen Ziyi

8 ans


 

 

 

Lu Yating

7,5 ans


 

 

 

Qin Ruike

6,5 ans


 

 

 

Wu Haoyu

7,5 ans


 

 

 

Zou Yuanlin

7 ans


 

 

 

Li Mingjun

8 ans


 

 

 

Zeng Xiaohao

6 ans


 

 

 

Qin Aosi

11 ans


 

 

 

Ya Weizhe

10 ans


 

 

 

Wei Yitong

6 ans 


 

 

Liang Yufeng

10 ans


 

 

 

Liang Zipeng

10 ans